Klinicznie udowodniona skuteczność

WATCHMAN FLXTM

Klinicznie udowodniona skuteczność


Platforma WATCHMAN FLXTM zapewnia taki sam poziom bezpieczeństwa zarówno podczas badań klinicznych, jak i w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej

Dzięki prawie 20-letniemu doświadczeniu klinicznemu i rzeczywistemu doświadczeniu platforma WATCHMAN jest najlepiej zbadanym urządzeniem do zamykania uszka lewego przedsionka.

Uzyskane w długim okresie obserwacji wyniki potwierdzają, że urządzenie WATCHMAN umożliwia zmniejszenie ryzyka udaru, krwawienia i zgonu w porównaniu z warfaryną

Uzyskane w długim okresie obserwacji dane na poziomie pacjenta z metaanalizy badań PROTECT AF (2717 pacjentolat) i PREVAIL (1626 pacjentolat) potwierdziły, że po 5 letnim okresie obserwacji:1

 • urządzenie WATCHMAN było równie skuteczne jak warfaryna w zmiejszaniu ryzyka udaru
 • Statystycznie istotne zmniejszenie liczby udarów powodujących inwalidztwo i śmiertelnych (55%) oraz znacząca korzyść w zakresie śmiertelności (41% zmniejszenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i 27% zmniejszenie śmiertelności ze wszystkich przyczyn) w porównaniu z warfaryną.
 • Po 6 miesiącach od zabiegu grupa pacjentów z zamknięciem uszka lewego przedsionka wykazała redukcję poważnych krwawień w porównaniu z warfaryną o 72% (1,0 vs 3,5, p <0,001).2

5-letnia metaanaliza badań PROTECT AF i PREVAIL

55 percent

Względne zmniejszenie ryzyka.

Udarów zakończonych niepełnosprawnością i śmiercią1

72 percent

Względne zmniejszenie ryzyka.

Dużych krwawieniach w ciągu 6 miesięcy od implantacji2

27 percent

Względne zmniejszenie ryzyka

Śmiertelność całkowita1

Wyniki prowadzonego na przestrzeni dwóch lat badania EWOLUTION potwierdzają skuteczność stosowania urządzenia WATCHMANTM w warunkach rzeczywistej praktyki.

 • W badaniu EWOLUTION, nawiększym prospektywnym badaniu dotyczącym urządzenia WATCHMANTM, przeprowadzonym w warunkach rzeczywistej praktyki, wykazano wysoki współczynnik powodzenia implantacji oraz uszczelnienia oraz niski współczynnik występowania okołozabiegowych zdarzeń niepożądanych u 1020 badanych pacjentów.3
 • > 70% pacjentów miało przeciwwskazania do stosowania jakichkolwiek doustnych leków przeciwzakrzepowych.3
 • Wyniki badań, prowadzonych na przestrzeni dwóch lat, potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo stosowania urządzenia WATCHMAN, pokazując:
  • 83% redukcję częstości występowania udarów niedokrwiennych (1,3 na 100 pacjentolat)4 w porównaniu z oczekiwaną ich liczbą u pacjentów niestosujących żadnego leczenia.5
  • 43% redukcję częstości występowania poważnych krwawień niezwiązanych z zabiegiem (2,7 na 100 pacjentolat)4 w porównaniu z oczekiwaną liczbą tych krwawień u pacjentów stosujących warfarynę.6

EWOLUTION 2-year data - Prof. Lucas V.A. Boersma gives his insights

83 percent

Rzeczywista redukcja ryzyka

Odsetka udarów niedokrwiennych

w porównaniu do braku terapii4

46 percent

Rzeczywista redukcja ryzyka

Nieproceduralnego, dużego krwawienia

w porównaniu do warfaryny

73 percent

1020 przebadanych pacjentów

Nieodpowiednich do leczenia OAC


Względne zmniejszenie ryzyka udaru niedokrwiennego i dużych krwawień w podgrupie pacjentów wysokiego ryzyka w badaniu EWOLUTION

Wskaźnik udarów niedokrwiennych dla całej populacji i podgrup wysokiego ryzyka

Hx Historyczny udar/TIA, RRR względne zmniejszenie ryzyka

Wskaźnik dużych krwawień dla całej populacji i podgrup wysokiego ryzyka

Zamknięcie uszka lewego przedsionka za pomocą WATCHMAN okazuje się skutecznym rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko udaru zarówno u pacjentów z grupy wysokiego, jak i niskiego ryzyka

 • U pacjentów, którzy w skali CHA2DS2-VASc uzyskali ≥ 3 pkt zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania udaru niedokrwiennego mózgu4 o 82% względem wartości oczekiwanej.
 • U pacjentów, którzy w skali CHA2DS2-VASc uzyskali < 3 pkt, nie wystapił ani jeden udar niedokrwienny, co daje względną skuteczność na poziomie 100%.4
Częstość występowania epizodów zakrzepowo-zatorowych w zależności od ryzyka wystąpienia udaru u pacjenta

Potwierdzone Bezpieczeństwo

Przejrzyj dane z badań klinicznych dotyczące bezpieczeństwa oraz wyniki codziennej praktyki z rejestru EWOLUTION, pokazujące całkowity współczynnik powodzenia implantacji urządzenia
WATCHMAN FLXTM.

Zobacz informacje dotyczące bezpieczeństwa

References
#Two strokes in PREVAIL are excluded because the baseline MRS score was unavailable

1. Reddy VY, Doshi SK, Kar S, et al., 5-Year Outcomes After Left Atrial Appendage Closure From the PREVAIL and PROTECT AF Trials. J Am Coll Cardiol. 2017 Dec 19;70(24):2964-2975.
2. Price MJ, Reddy VY, Valderrábano M, et al. Bleeding outcomes after left atrial appendage closure compared with long-term warfarin: a pooled, patient-level analysis of the WATCHMAN randomized trial experience. JACC Cardiovasc Interv. 2015;8(15):1925-1932.
3. Boersma LV et al., Efficacy and safety of left atrial appendage closure with WATCHMAN in patients with or without contraindication to oral anticoagulation: 1-Year follow-up outcome data of the EWOLUTION trial. Heart Rhythm. 2017 Sep;14(9):1302-1308.
4. Boersma LV et al., Stroke, bleeding and mortality of WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure in Patients with or without Contraindication to Oral Anticoagulation: 2-year final outcome data of the EWOLUTION Study. Presented at EHRA 2018.
5. Friberg L, et al., Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. European Heart Journal (2012) 33, 1500 -1510.
6. Lip GYK, et al., Comparative Validation of a Novel Risk Score for Predicting Bleeding Risk in Anticoagulated Patients With Atrial Fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2011 Jan 11;57(2):173-80.
7. Price MJ, et al., Bleeding outcomes after left atrial appendage closure compared with long-term warfarin. JACC Cardiovasc Interv. 2015;8(15):1925-1932.
8. Reddy VY, et al., Left atrial appendage closure with the WATCHMAN device in patients with a contraindication for oral anticoagulation: the ASAP study (ASA Plavix Feasibility Study With WATCHMAN Left Atrial Appendage Closure Technology). JACC.2013 Jun 25;61(25):2551-6.

UWAGA: Prawo dopuszcza sprzedaż tych wyrobów wyłącznie przez lekarza lub na jego zalecenie. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i instrukcję użytkowania można znaleźć w informacji o produkcie dostarczanej z każdym wyrobem.
Podane informacje dotyczą wyłącznie państw, w których produkt został zarejestrowany. Zawarte tu informacje dotyczą wyłącznie dystrybucji poza USA, Japonią i Francją.